Házirend (börze szabályzat)

KOMÁROMI KISÁLLATBÖRZE HÁZIRENDJE, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSAI

A MÁTRA PET KFT. (3243 Bodony, Hrsz 0277/6) (továbbiakban: üzemeltető) által, Kisbér-piactér területén üzemeltetett komáromi Kisállatbörze (továbbiakban: börze) rendezvényre vonatkozó Börze Házirend (továbbiakban: házirend) a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében a fenti helyen megnevezett magánterületen elhelyezkedő kisállatvásár házirendjét az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. A házirend megtartása a börzén jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége. A házirend a börze területén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: bérlő), valamint a látogatóra nézve kötelező.
 2. A börze rendjét az üzemeltető határozza meg és biztosítja a szabályszerű működéssel kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket. Az üzemeltető a börze rendjét folyamatosan ellenőrzi, hiányosság esetén saját hatáskörben, szükség esetén hatóság bevonásával intézkedik, közreműködik a hiányosság megszüntetésében. A házirend a börze teljes területére kiterjed.
 3. Az adott évben rendezett börzék dátuma az üzemeltető (www.komaromiborze.hu) honlapján tekinthető meg.
 4. A börzére való belépés díjköteles és a mindenkor érvényes nyitvatartási rend szerint történhet.
 5. Az üzemeltető vagy megbízottjának felhívására a bérlő és a látogató tevékenységének, területhasználatának jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 6. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
 7. A börze területén TILOS ittas állapotban tartózkodni, koldulni, a közerkölcsöt sértő, vagy másokat megbotránkoztatóan viselkedni, tiltott szerencsejátékot folytatni továbbá minden olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul.
 8. Az üzemeltető a parkolókban őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművekért és az azokban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.
 9. Nem eladásra szánt állatot a börze területére bevinni TILOS.
 10. A börze rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztán tartásáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt helyeken elhelyezett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról az üzemeltető gondoskodik.
 11. Az illemhelyet a börze látogatói és bérlői térítésmentesen használhatják.
 12. Szélsőséges időjárásilletve állategészségügyi zárlat esetén a rendezvény elmaradásáról az üzemeltető honlapján (www.komaromiborze.hu) közleményt ad ki. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az eljáró hatóság engedélyezésének függvényében, valamint vis major esetén a börzét a helyszínen is lemondja. Vis major esetén, amennyiben járvány, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely az üzemeltető hatókörén kívül esik, nem képes szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében áll elő.
 13. Az üzemeltető kizárólag a neki felróható, szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, a bérlőt és a látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
 14. Az üzemeltető tevékenységével kapcsolatban panasz a börzevezetőnek nyújtható be. A beérkező írásos panaszt a börzevető köteles megvizsgálni és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni a panasz benyújtót.
 15. A börze területére drónt, vagy bármilyen repülő eszközt behozni és használni kizárólag a börzevezető előzetes írásos engedélyével szabad!
 16. A börze területén észlelt rendkívüli eseményt a börzevezetőnél haladéktalanul be kell jelenteni, ide értve a közlekedési baleseteket is, még akkor is, ha nem történt személyi sérülés és a felek a kárviselésben megegyeztek. Amennyiben személyi sérülés történt, vagy a felek nem tudnak megegyezni a kárviselésben, azonnal hívni kell a mentőket és/vagy a Rendőrséget. A rendőrök megérkezéséig az érintettek a helyszínt nem hagyhatják el, a járműveket elmozdítani TILOS és az esetleges nyomok megőrzéséről gondoskodni kell.
 17. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, ideértve a szabályozott videós térfigyelő rendszert is. Ezért a börze területére kizárólag olyan őstermelő, illetve kistermelő léphet be, és végezhet értékesítő tevékenységet, aki a belépéskor beleegyezését, hozzájárulását adja személyes adatainak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartásához és kezeléséhez az üzemeltető részére.
 18. A házirendben foglaltak ismeretének a hiánya nem mentesíti a börze területén tartózkodókat annak betartása alól. A házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására, továbbá a látogató börzéről történő kitiltására és szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 19. A börzei házirend a börze bejáratánál, a börzevezetőség mellett kihelyezett hirdetőtáblán és a www.komaromiborze.hu honlapon tekinthető meg

2. ÁRUSÍTÁS SZABÁLYAI

A komáromi Kisállatbörze területe a rendezők által árusítási zónákra osztott (élelmiszer jellegű terméket árusítók, élő állatot árusítók, stb.). Az egyes zónákban kizárólag az abban megengedett áruk, az azokra vonatkozó törvények és szabályok betartásával forgalmazható.

2.1 Állandó helyfoglalással rendelkező szerződött kereskedők és szolgáltatók

 1. A börzén csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott eseti, vagy éves bérleti szerződés alapján történhet az árusítás. A helyhasználó (továbbiakban: bérlő) az üzemeltető vagy megbízottja felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. A börze helyszínén a helyhasználatra jogosító NAPIJEGY készpénzben vásárolható meg. Az üzemeltető a bérleti díj megfizetésekor igazolást – nyugtát, karszalagot – ad át a bérlőnek. A napijegy másra nem ruházható át.
 2. A börze területén az üzemeltető által kijelölt helyen, a bérleti díj megfizetésével megvásárlásával, vagy bérleti szerződés megkötésével – és e szabályzatban meghatározottak szerint árusíthatnak a bérlők.
 3. Nem állatot (pl.: növény, termés, takarmány, állattartási felszerelések, gyűrűk, technikai eszközök, stb.) árusító tevékenység kizárólag a rendezőség által kijelölt zónában (külön soron) végezhető. Ellenkező esetben az árusítási lehetőséget az üzemeltető felfüggeszti, szükség esetén a terület elhagyására kötelezi a bérlőt.
 4. Az üzemeltető nem köteles beengedni a kisállatbörze profiljába nem illő terméket forgalmazó árust.
 5. A börze területére állatot bevinni és árusítani csak a vonatkozó jogszabályok szerint érvényes állatorvosi igazolással és állattartói nyilatkozattal szabad. A vásár területére belépéskor a bérlő köteles az igazolásokat az üzemeltető megbízottjának megmutatni.
 6. Az árusító, aki a börzén értékesít és nincs a helyhasználatot igazoló érvényes szerződése, számlája, nyugtája, vagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a börze területét.
 7. TILOS a börze árusításra kijelölt részén kívül (pl. a börzei bekötőúton és a parkolóhelyeken), a nyitvatartási időben és azon kívül adás-vételt folytatni.
 8. A börze területén engedély nélkül mozgó árusítás TILOS!
 9. A börze területén lévő mozgóboltból, járműből történő árusítás esetén a bérlő köteles a szakhatóság által előírt tartalmú és darabszámú, tűz oltására alkalmas készüléket elhelyezni, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, ezen előírások elmulasztásáért a börze üzemeltetőjét nem terheli felelősség.
 10. Az értékesítési céllal érkezők (továbbiakban: bérlő), a kerítéssel körül határolt árusítóhely nyitvatartási időn belüli egyszeri igénybevételére jogosultak. A börze zárási időpontjaitól számított 2 órán belül az értékesítő helyet kiürítve el kell hagyni.
 11. Az üzemeltető jogosult a záráskor ki nem ürített helyről az ott lévő árut, járművet, eszközt a tulajdonos költségére és veszélyére elszállítani, illetve elszállíttatni, s azokat – jellegüktől függően – megsemmisíteni, vagy tárolni. Amennyiben az eltárolt áruért, eszközért a tulajdonos 3 munkanapon belül – a tulajdonjog, illetve a használati jog igazolása mellett – nem jelentkezik, az üzemeltető azokat szabadon értékesítheti. A tárolásért az üzemeltető díjat számíthat fel.
 12. A bérleti díj megfizetése a börze nyitásától zárásáig egyszeri belépésre jogosít.
 13. A bérlő az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően használhatja. A helyhasználati jogosultság kizárólag a számára kijelölt területre vonatkozik. A szerződésben meghatározotton túl területhasználat kizárólag a börzevezető előzetes engedélyével, a többlet terület bérleti díjának megtérítésével használható. A területhasználat nem érintheti a közlekedési utakat, azok forgalmát nem zavarhatja. Jogtalan területhasználat esetén a börzevezető a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.
 14. A házirend megszegése esetén a börzevezető jogosult felszólítani a bérlőt a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelenség esetén a börzevezető a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.
 15. A börze egész területén (az árusító stand külső falán, szabadtéri árusítóhelyeken, belső utakon, külső bekötő-úton, parkolókban és zöldterületeken) cégfelírások, reklámok kizárólag az üzemeltető előzetes engedélyével helyezhetők el, betartva a hatósági előírásokat. Ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a börze egész területén TILOS.
 16. A börzén szerződéssel, fix árusítóhellyel rendelkező bérlők a helyet 7 óráig kötelesek elfoglalni. Amennyiben addig a terület bérlője nem érkezik meg, az árusítóhely kiadható másnak napijegy ellenében.
 17. A biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartása érdekében TILOS:
  • a börze területén gépjárművel, áruval vagy göngyöleggel a közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni,
  • álló gépjármű motorját járatni vagy a járművet javítani.
 1. A börze területén az áruszállítás nyitva tartási idő alatt kizárólag kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 2. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni TILOS.
 3. A börzei árusítóhelyeken, értékesítési tevékenységet folytathat:
  • az a gazdálkodó szervezet, amelyet a cégjegyzékbe bejegyeztek, és rendelkezik a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel,
  • az a természetes személy, aki érvényes őstermelői igazolvánnyal (adószámmal, regisztrációs számmal) rendelkezik, illetve kistermelőként regisztráltatta magát az illetékes hatóságnál (saját termékeit árusítja),
  • az a természetes személy, aki saját, használt, nem élelmiszer jellegű termékeket árusít és betartja a működésre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat.
 1. A börze területén kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytatható. A tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyek (állatorvosi igazolás, tevékenységi engedély, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége. Ennek elmulasztásából eredő bármilyen jogkövetkezményért vagy kárért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Valamennyi élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét, címkézését, stb. a jogszabályokban előírt módon. A bérleménnyel rendelkező élelmiszer-vállalkozásoknak rendelkezniük kell HACCP rendszerrel (852/2004. EK rendelet). Csak azonosított, igazolt származású áru értékesíthető.
 2. A bérlő nyugta és számlaadási kötelezettségének elmulasztásáért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 3. A börze egész területén fokozott gondot kell fordítani az élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi, környezet-és természetvédelmi, valamint az állatjólléti előírások betartására.
 4. A bérlő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a hulladékfajtára kijelölt tárolóba tenni. A gondatlan vagy szándékos magatartásból eredő szennyezés, hatósági eljárást von maga után.
 5. TILOS a börzére, illetve az ahhoz tartozó magánterületre hulladékot, romlott árut, bolti szemetet behozni. A rendelkezés megsértése esetén pótdíj szabható ki a környezetvédelmi előírások megsértéséért és ismétlődés esetén a vétkes személy kizárható a börzei szolgáltatások igénybevételéből, ellene hatósági eljárás kezdeményezhető.
 6. Bérlő köteles a napi hulladék gyűjtésére szolgáló edény tartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot, romlott árut, csomagolóanyagot (fa, műanyag, papír) börzezárás után elszállítani, mennyiben ez nem történik meg rendkívüli szemétszállítási díjat megfizetni. TILOS hulladékot, csomagolóanyagot a bérlemény területén kívül lerakni, vagy a szabadtéren lévő hulladékgyűjtőkbe elhelyezni.
 7. TILOS a környezetre veszélyes bármilyen anyag (mosószer, olaj, gyógyszer, növényvédőszer, stb.) kijuttatása a területre.
 8. A börze területén a börze biztonsági tervében szereplő kiürítési és biztonsági protokoll a mérvadó, amely minden résztvevőre, szervezőre, közreműködőre vonatkozik. A börzén való részvétellel a résztvevők elfogadják a biztonsági tervben foglaltakat, mely megtekinthető a börze irodájában és a www. komaromiborze.hu oldalán.
 9. A börze területén gáz, benzin, és dízel üzemű berendezést, aggregátort üzemeltetni csak a börzevezető hozzájárulásával szabad!
 10. A börze területén tüzet rakni TILOS!
 11. Vendéglátó vállalkozások kötelesek betartani az élelmiszerhigiéniai és a környezetvédelmi előírásokat. Működésük feltétele, hogy a bérelt helyiségben – amennyiben szükséges – a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő zsírfogó berendezést vagy műtárgyat helyezzen el. A vendéglátó egységek a tevékenységükből keletkező speciális hulladékot (műanyagpohár, kanál stb.) kötelesek összegyűjteni, és a börze területéről elszállítani.
 12. Az élelmiszer kereskedelemre kijelölt zónába állatot bevinni szigorúan TILOS.
 13. A bérlő az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani, valamint az árusítás befejezésekor, illetve a börze zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív tárlókban, a szemétgyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A börzei szeméttároló edényekben kizárólag a börze területén keletkezett hulladék helyezhető el. A bérlő által hozott, helyszínen elhullott állatot a bérlő köteles a börze területéről eltávolítani. Zárást követően a területet tisztán köteles átadni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban az üzemeltető megtagadhatja terület bérbeadását.
 14. A bérlő az árusító helyen és annak közvetlen környékén köteles a szelektív hulladékgyűjtés szabályait betartani.
 15. Kereskedelmi tevékenységet folytató köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. Valamint köteles a vásárlók könyvét a helyszínen tartani.
 16. A bérlő felelős a tevékenységéhez kapcsolatos hatósági előírások (közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, vagyonvédelmi, stb.) betartásáért.
 17. TILOS minden erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, dohánytermékek, gyógyszerek és kábítószer árusítása, illetve azok bevitele.
 18. A börzére behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a feladata. Azok hiányáért, megromlásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik. Az árusítóhelyeken tárolt áruk és göngyölegek megőrzéséről a bérlő köteles gondoskodni.
 19. A bérlő az árusításra vonatkozó előkészületeket a börzenyitást megelőző 5 órával kezdheti meg.
 20. A börze közüzemi vezetékeihez hozzányúlni, azokon átalakítást végezni TILOS. Szerelést, leágazást kizárólag az üzemeltető által megbízott szakiparos végezhet a börzevezető megrendelése alapján.
 21. Az üzemeltető köteles ellenőrizni a börze rendjét és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében intézkedéseket megtenni. Az üzemeltető a börzevezető és a biztonsági szolgálat útján ellenőrzi a házirend, valamint a hatósági előírások betartását. A bérlő köteles lehetővé tenni a bérlemények rendeltetés szerinti használatának ellenőrzését az üzemeltető és megbízottja részére. A nyitva tartási idő alatt a bérlő, vagy megbízottja köteles az ellenőrző hatóságok rendelkezésére állni.
 22. A börze rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Komárom Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.

2.2 Kizárólag állatokat forgalmazó alkalmi árusok

 1. A kizárólag állatok árusítása céljából érkező személy számára az árusítás feltétele az gépkocsi jegy váltásával egyidőben az állatorvosi igazolás leadása az üzemeltető megbízottja számára.
 2. A kizárólag állatot forgalmazó az árusító jegy birtokában jogosult a rendezőség által kijelölt helyet elfoglalni a börze területén.
 3. Az árusító igényének megfelelő mennyiségű területegységet bérelhet. Az árusító kizárólag az általa bérelt területegységet foglalhatja el, és arról árusíthat. Amennyiben ettől eltérő területfoglalás történik, akkor pótdíj megfizetésére köteles.
 4. Állatok, egyéb anyagok és eszközök (pl.: takarmány, kalitka, állattartási felszerelések, stb.) egy helyen történő árusítása esetén az eladó a szerződő partnerekre vonatkozó díjszabásnak megfelelően köteles elárusító helyet vásárolni, váltani.
 5. Amennyiben a szerződéses bérlő egyben állatot is kíván értékesíteni azt megbízottja útján a kizárólag állatok forgalmazására kijelölt zónában, az arra vonatkozó feltételekkel teheti meg.

Állategészségügyi előírások

 1. A börze területén minden madár és emlősállat árusításához állatorvosi bizonyítvány és állattartói nyilatkozat szükséges. Az eladó az állatorvosi bizonyítvány és az állattartói nyilatkozat egy-egy másolati példányát a börzére belépést megelőzően az üzemeltető megbízottja részére köteles átadni. a börze ideje alatt az ügyeletes állatorvos kérésére az eredeti példányt köteles bemutatni. Az igazolás a megmaradt állatok telephelyre történő visszaszállítás során is szükséges. Minta a mellékletben.
 2. Az egyedi azonosítóval rendelkező görény a mindenkori hatályos jogszabályok szerint forgalmazható. Kutya, kutyakölyök, macska árusítása a börzén TILOS.
 3. A börzén kizárólag egyedi azonosítóval (nyakon, vagy háton sütés, beültetett chip, stb.) ellátott, kedvtelésből tartott (törpe jellegű) patás állatok (pl.: póni, kecske, juh, törpe malac, alpaka, stb.) árusíthatók. TILOS a csupán fülkrotáliával ellátott patásállatok beszállítása a vásár területére. Az egyedi azonosító meglétét az árusítónak igazolni kell, annak hiánya esetén a börzéről az árusító kitiltható, hatósági ellenőrzés esetén bírsággal sújtható.
 4. A természetvédelmi jogszabályok által védett és fokozottan védett valamennyi állat-, növény- és gombafaj élő egyedeinek, preparátumának, bármely részének tartása, árusítása, kereskedelmi forgalomba hozatala a börze területén szigorúan TILOS!
 5. A Washingtoni Egyezmény, más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) hatálya alá tartozó fajok kizárólag hatósági bizonylattal hozhatók forgalomba.
 6. A börze területén a Főemlősök (Primates) rendjébe sorolt (majmok és félmajmok) valamennyi fajának forgalmazása szigorúan TILOS!
 7. A törvényi védelmet nem élvező díszhalak árusítására a kereskedelmi jellegű tevékenységet folytatókra vonatkozó feltételek az irányadók

2.3 Látogató

 1. A börze látogatója belépőjegy megváltásával tartózkodhat a börze területén.
 2. A 14 évesnél fiatalabb látogató belépése díjtalan.
 3. A látogatói belépőjegy árusításra nem jogosít!
 4. A külső látogatói parkolóhelyeken kereskedelmi tevékenységet folytatni TILOS.
 5. A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, valamint a börze szabályait minden látogató köteles betartani.
 6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a börze területén árusított állatok egészségi állapotával, elhelyezési körülményeivel, az esetleg szükséges hivatalos dokumentumok (pl.: CITES engedély, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat, törzskönyv, stb.) meglétével, valamint az eladók és vásárlók közötti adó és pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a rendezőség és az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az üzemeltető a változtatás jogát fenntartja.